2011

Zbor: Židom 10:22 2011

Pristúpme s úprimným srdcom v plnej istote viery,
so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom obmytým
čistou vodou.


Staršovstvo: Žalm 119:131

Dychtivo otváram ústa, lebo túžim po tvojich prikázaniach.

Mládež: Jeremiáš 4:1

Ak sa chceš obrátiť, Izrael – znie výrok Hospodina – vráť sa ku mne!
Ak odstrániš spredo mňa svoje ohavnosti a nebudeš blúdiť,…


Klub Giraltovce: Rímanom 6:23

Lebo odmena za hrievh je smrť, ale Božím darom milosťi
je večný život v Kristu Ježišovi našom Pánovi.


Dorast: Žalm 90:17

Láskavosť Pána, nášho Boha, nech je nad nami.
Upevni dielo našich rúk, upevni dielo našich rúk.


Besiedka: Ex. 20:12

Cti svojho otca i svoju matku,
aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dá Hospodin,
tvoj Boh!


Opál: Jeremiáš 31:34

Poznajte Hospodina! – lebo všetci ma budú poznať,
od najmenšieho až po najväčšieho – znie výrok Hospodina
– pretože im odpustím viny a na ich hriech nebudem viac spomínať.