Cirkev bratská SR


Cirkev bratská v Slovenskej republike Dejiny

Cirkev bratská sa pokladá za vetvu (súčasť) svetového kresťanstva a všeobecnej Cirkvi. Počiatky Cirkvi bratskej na Slovensku siahajú k tzv. “prebudeneckým prúdom” 19. storočia, ktoré prenikli z Čiech aj na naše územie.

Z úprimne veriacich jednotlivcov a rodín na východnom Slovensku a v Bratislave, ktoré sa schádzali v domácnostiach sa sformovali zbory Jednoty  českobratskej v Prešove (1923) a v Bratislave (1926). Počas Slovenského štátu bola činnosť týchto zborov zakázaná a ich modlitebne zatvorené. Po páde fašizmu svoju činnosť obnovili. Po roku 1948 keď komunistický režim zrušil cirkevné spolky, značná časť členov abstinetského spolku Modrý kríž so sídlom v Starej Turej vstúpila do Jednoty českobratskej. Počas komunistickej diktatúry bola pod prísnym dohľadom a viacerí jej členovia boli za svoju činnosť väznení a prenasledovaní.  V roku 1968 sa pôvodná Jednota českobratská premenovala na Cirkev bratskú.

K ďalšiemu rozvoju a naplneniu jej poslania dochádza  znovu po politických zmenách v r. 1989. Od roku 1993 pôsobí Cirkev bratská samostatne v oboch nových republikách – Česko a Slovensko, obe časti však naďalej tvoria jednu cirkev. V súčasnosti tvorí Cirkev bratskú na Slovensku 13 miestnych zborov a 22 zborových staníc v ich okolí.

Dôrazy

Cirkev bratská, ako súčasť Kristovej Cirkvi je zväzok samostatných zborov v Slovenskej republike, ktoré sa dobrovoľne zaviazali žiť v jednomyseľnosti viery, v službe Bohu a ľuďom a v bratskom spolunažívaní podľa príkladu novozákonnej cirkvi. Za jediné meradlo a autoritu svojej viery i spôsobu života považuje Sväté Písmo ako Božie Slovo. Hlási sa k starokresťanským (apoštoloské vyznanie viery tzv. „Krédo“) a  reformovaným  vyznaniam viery, k odkazu Jednoty bratskej a k zásadám evanjelikálneho hnutia. Ježiša Krista prijíma osobne, ako jediného Božieho Syna, ktorý sa svojou zástupnou obeťou na kríži a vzkriesením stal osobným Spasiteľom, Hlavou Cirkvi a celého sveta.

Cirkev bratská chce slúžiť ľuďom tak, že chce byť zrozumiteľným vyjadrením Božej trojjedinosti, pozývať k osobnej viere, rastu jednotlivcov v spoločenstve zboru a vnášať  hodnoty evanjelia do všetkých oblastí života spoločnosti. Svoje poslanie vykonáva skrze aktivity miestnych zborov, prostredníctvom Diakonického združenia Betánia, celoslovenským mládežníckym spevokolom Eben – Ezer a pod.

Vnútorná správa cirkvi

Základným spoločenstvom  v Cirkvi bratskej, v ktorom sa rozvíja duchovný život členov cirkvi je zbor. Zbory Cirkvi bratskej sa v záujme jednoty a spolupráce riadia spoločnou Ústavou, Vyznaním a Vnútrocirkevným poriadkom a okrem toho uzneseniami konferencie.  Činnosť celej cirkvi koordinuje a reprezentuje Rada Cirkvi bratskej.