O násZbor Cirkvi bratskej v Hermanovciach

Dejiny

Približne v päťdesiatich rokoch  20. storočia  sa mladá učiteľka Mária Ondičová  z Hermanoviec  stretla v Prešove s veriacimi Jednoty  českobratskej, ktorí jej vydali svedectvo  o osobnej viere v Pána Ježiša Krista. Aj keď bola nábožná a chodila predtým do kostola, viera sa však prakticky nedotýkala jej  praktického života. Preto sa rozhodla prijať Pána Ježiša Krista, ako svojho Spasiteľa. Spolu so svojou priateľkou Máriou Gogovou  sa vrátila do Hermanoviec a začala o svojom znovuzrodení svedčiť najprv  príbuzným. Postupne sa v ich dome vytvorilo malé spoločenstvo podobne zmýšľajúcich ľudí, ktorí sa venovali štúdiu Biblie a modlitbám. Neskôr sa viacerí stali členmi Cirkvi bratskej v Prešove a tak tu vznikla  tzv. stanica zboru. Stretávali sa u rôznych rodín, neskôr však  trvalo u rodiny Mičkovej, ktorá pre tento účel upravila miestnosť vo svojom dome.

Keď ich už bolo skoro 50 začali uvažovať o tom, že si postavia modlitebňu.  V roku 1996 začali zbierať  zbierať financie a pripravovať stavebný materiál. Po dlhšom hľadaní vhodného pozemku im obec ponúklad pozemok na tzv. Sobutke, neupravenom a mokrom svahu na hornom konci dediny.  Koncom roka 1999 bol hotový projekt novej modlitebne a v júni 2000 sa začala stavba.  Obdobie výstavby bolo nielen náročné pre všetky zúčastnené rodiny, ale aj obohacujúce, keď Pán Boh posielal novýcha nových brigádnikov z domova i zahraničia.  Zbierky domácich veriacich Boh znásobil viac ako 10 – násobne.  Stavba sa nikdy nemusela prerušiť  kvôli nedostatku financií. Slávnostné ukončenie stavby sa uskutočnilo v nedeľu 23. septembra. Zároveň vznikol samostatný zbor  Cirkvi bratskej so svojim kazateľom a 4 členným staršovstvom.

Dôrazy  a ciele zboru

Vznik zboru neznamenal zásadnú zmenu pre spoločenstvo v Hermanovciach, avšak niektoré zmeny nastali. Do zboru prišiel kazateľ, k zboru boli priradené stanice v Medziankach a v Giraltociach. Staršovstvo tým prijalo širšiu zodpovednosť. Orem toho sa od začiatku začali viac zaoberať misijnou prácou. Najprv to bol klub Awana priamo v Hermanovciach, ktorý beží od roku 2003 až dosiaľ. Niektorí mladí ľudia vnímali povolanie pre krátkodobú misiu v zahraničí a tak sa v roku 2004 uskutočnila prvá brigáda v Budapešti, v ďalších rokoch na Ukraine a to pokračuje až do dnes. Dlhodobým misijným projektom je táborisko OPÁL, ktoré bolo založené v roku 2005 a prvý tábor sa uskutočnil v roku 2007.

Nepostrádateľnou súčasťou zboru je besiedka, dorast a mládež. Okrem toho sa mladí ľudia zapájajú aj do služby spevom, či už formou malého spevokolu (dorast), alebo pri spoločnom uctievaní v zhromaždení.

Na staniciach zboru sa veriaci pravidelne stretávajú v týždni a v nedeľu (pokiaľ necestujú do Hermanoviec). Kazateľ zboru so staršovstvom, ale aj viacerí mladí ľudia pomáhajú v službe na týchto staniciach. Máme túžbu, aby tieto stanice zboru rástli.

V roku 2006 sa k zboru pričlenila aj misijná práca medzi rómskymi obyvateľmi v obci Hlinné pod vedením misionára Pierre Van Vuurena.  Do zboru bolo prijatých prvých 15 členov tohoto spoločenstva. V súčastnosti má zbor 3 rómske stanice (samostatné spoločenstvá Cirkvi bratskej) a to v Hlinnom, Rokycanoch a Lesíčku.

Vnútorná správa zboru

Základ zborového spoločenstva tvoria plnoprávni členovia, ktorí do zboru vstupujú na základe osobného rozhodnutia. Podmienkou členstva je svedectvo o osobnej viere v Pána Ježiša a vyznanie viery skrze krst, alebo tzv. pripomenutie krstu.

Zbor je ďalej tvorený deťmi a prípravnými členmi. Návštevníci zboru sú srdečne vítaní a zbor im chce slúžiť, aby hlbšie poznali Pána Ježiša Krista. Zbor je vedený  kolektívom staršovstva, ktoré tvoria 5 bratia starší a kazateľ správca zboru. Staršovstvo je volené na obdobie 4 rokov, posledná voľba sa uskutočnila na jar  roku 2010.

Vedenie zboru nesie zodpovednosť za to, aby zbor prijímal vyváženú a pravdivú zvesť, ktorá by napomáhala duchovnému rastu spoločenstva. Zároveň je jeho úlohou pastoračná starostlivosť o členov zbor, aby nikto neustal v napredovaní, nerezignoval, ale naopak, aby každý mohol byť živým a užitočným „údom v Tele Pánovom“, a naplniť vo svojom živote Boží cieľ.